REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5
im. Misia Uszatka w Sieradzu, ul. Jana Pawła II

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 41.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa organizację, cele i zadania Rady Rodziców.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

SZCZEGÓŁOWY TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców tworzy się na mocy uchwały ogółu rodziców.
2. Rada Rodziców wybierana jest co roku – do 31 października podczas pierwszego zebrania organizacyjnego.
3. Członków nowej Rady Rodziców wybiera ogół rodziców według szczegółowego trybu:
a) wybór trzyosobowej komisji
Wybory nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
4. Prezentuje wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinie rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
5. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczymskierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
- program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, profilaktycznego, program ten ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
7. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
9. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.
10. Rada Rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
11. Rada Rodziców wspomaga działania dyrektora Rady Pedagogicznej związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecyduje o tym, co się dzieje w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniem ogółu rodziców.
12. Rada Rodziców przekazuje rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, informacje o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
13. Przedstawiciel Rady Rodziców bierze udział w rozpatrywaniu skarg
i wniosków rodziców i pracowników przedszkola.
14. Rada Rodziców na wniosek rodziców, przy pomocy i za zgodą dyrektora placówki organizuje zajęcia dodatkowe:
- koszty zajęć dodatkowych pokrywają rodzice,
- nadzór nad zajęciami sprawuje dyrektor,
- instruktorzy prowadzący zajęcia organizują minimum dwa zajęcia otwarte dla rodziców,
- przewodniczący Rady Rodziców, lub osoba przez niego upoważniona, może uczestniczyć w zajęciach jako obserwator,
- o fakcie tym, przewodniczący Rady Rodziców powiadamia instruktora najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu,
- w przypadku niezadowolenia rodziców z przebiegu i poziomu zajęć, sprawy sporne rozstrzyga dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, - pozostałe kwestie reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy Radą Rodziców a prowadzącym.

ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW

RADY RODZICÓW

1. Przewodniczący Rady Rodziców:
- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
- opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
- współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do realizacji planu pracy,
- zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym,
- kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,
- przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące działalności przedszkola.
2. Skarbnik Rady Rodziców:
- czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym, celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
- sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców,
- kontroluje prawidłowość gromadzenia funduszy oraz zatwierdzenie ich do wypłaty.
3. Sekretarz Rady Rodziców:
- odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrań,
- sporządza protokoły z posiedzeń Rady Rodziców,
- opracowuje harmonogram prac i spotkań,
- prowadzi korespondencje i dokumentacje oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem.
4. Komisja Rewizyjna:
- dokonuje raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych, stanu środków finansowych Rady Rodziców,
- składa Radzie Rodziców roczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.

KADENCJA RADY RODZICÓW, ZASADY PODEJMOWANIA

UCHWAŁ I DECYZJI

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców roku poprzednim.
3.Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy związane
z działalnością Rady Rodziców.
4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
6. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są zgodnie z potrzebą, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.
7. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady.
8. Rada Rodziców jest zdolna do podejmowania uchwał i decyzji, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady.
9. Uchwały zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
10. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby.
11. Potwierdzeniem każdego zebrania Rady Rodziców są podpisane: lista obecności oraz protokół.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne zasady obowiązujące w resorcie Edukacji Narodowej.
2. Rada Rodziców gromadzi fundusze na swoją działalność statutową:
ze składek rodziców, wpłat od osób fizycznych, instytucji i fundacji,
z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców
i mieszkańców środowiska przedszkola (występy dzieci, kiermasze, aukcje prac dzieci itp.), ze zbiórki a następnie sprzedaży surowców wtórnych np. makulatury, oraz z innych źródeł.
3. Wysokość składki rodziców ustala się na pierwszym zebraniu ogólnym
z rodzicami.
4. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.
5. Rada Rodziców szczególnie w uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia składki.
6. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenie przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych upominków dla dzieci, mityngów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców pedagogów.
7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
8. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia
kasowego.
9. Rada Rodziców może zatrudniać na umowę-zlecenie osoby do
wykonywania określonych zadań.
10. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem
i preliminarzem wydatków.
11. Fundusze Rady Rodziców powinny być przeznaczone na działalność placówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

RADA RODZICÓW
przy Przedszkolu Nr 5
w Sieradzu

1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z prawem lub interesami placówki dyrektor zawiesza ich wykonanie.
4. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem placówki oraz funkcjonującą w przedszkolu Radą Pedagogiczną.
5. Rada Rodziców może wyłonić spośród swoich członków przedstawicieli do reprezentowania jej na zewnątrz.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwały i obowiązuje od dnia 01 października 2010 roku.