Rozkład dnia

Odsłony: 357

Rozkład dnia

630 - 830

schodzenie się dzieci, zabawy samodzielne i inspirowane do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań służące realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Zajęcia niekierowane, praca indywidualna lub w małych zespołach

830 - 930

zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, poranne. Czynności porządkowe, higieniczne i opiekuńcze; śniadanie

930 - 1145

realizacja zajęć dydaktycznych kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizację programu wychowania przedszkolnego, programów autorskich i projektów, zabawy twórcze, ruchowe zgodnie z tematyką zajęć, nabywanie umiejętności poprzez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka; samodzielne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe

1145 - 1230

czynności samoobsługowe i higieniczne, wdrażanie do samodzielności; obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się

1230 - 1345

odpoczynek poobiedni, zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, zajęcia niekierowane, zabawy plastyczno-techniczne, zabawy samodzielne według zainteresowań, zabawy ruchowe, ze śpiewem, muzyczno - rytmiczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1345 - 1420

czynności samoobsługowe i higieniczne; podwieczorek

1420 - 1630

zabawy samodzielne w sali, tematyczne, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, rozmowy indywidualne. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.