Dyrektor przedszkola: Agata Owczarek

Wicedyrektor przedszkola: Barbara Hebel

 

 

 Nauczyciele:

Justyna Dąbrowska

Beata Krawczyk

Alina Kubiak

Renata Kulawiak

Anna Sroka

Lidia Tarasiewicz

Iwona Tokarz

Ilona Trawczyńska-Piekarek

 

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to zespół ludzi twórczych, ambitnych, wrażliwych na potrzeby dziecka dla których praca jest powołaniem. Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne ukierunkowane na pracę z małymi dziećmi. W naszym gronie są specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.
Nauczycielki doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi i monitorują efektywność własnej pracy. Potrafią rozbudzać w dzieciach zainteresowanie otaczającym ich światem, pobudzać do twórczego myślenia i aktywnego działania uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje każdego dziecka.

 

Nauczycielki naszego przedszkola w codziennej pracy z dziećmi wspierają:

 Anna D.– pomoc wychowawcza w grupie najmłodszej

oraz panie pomoce oddziałowe:
Aleksandra B., Kasia B., Elżbieta G., Małgorzata K., Bożena K.

Pełnowartościowe i pyszne posiłki przygotowują panie pracujące w kuchni:
Halina D., Anna S., Wanda N.

Planowaniem i sporządzaniem menu w przedszkolu zajmuje się pani Agnieszka K.

Pracownikiem gospodarczym jest pan Grzesiu G.

 

 

Jak pracujemy...

W naszym przedszkolu stosujemy metody, które dają możliwość wielostronnego rozwoju dzieci. Wyróżnić tu należy dwie grupy metod:

 • metody wielostronnego uczenia się - odnoszące się do działań dziecka związanych z procesem uczenia się,
 • metody nauczania - odnoszące się do pracy nauczyciela.

W pierwszej grupie zawierają się metody polegające na: przyswajaniu, odkrywaniu, przezywaniu, działaniu. Metodom wielostronnego uczenia się odpowiadają metody nauczania: podające (przyswajanie), problemowe (odkrywanie), aktywizujące (przeżywanie), praktyczne (działanie).
W pracy przedszkola wszystkie te metody są bardzo ważne, jednakże rzadko występują one w swojej czystej postaci. Często przenikają się wzajemnie, uzupełniają. Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym osiąga najlepsze rezultaty dzięki stosowaniu metod czynnościowych, angażujących dziecko w działaniu. Dlatego też szczególnie wartościowe są metody: problemowe, aktywizujące i praktyczne. Dzięki zdobywaniu samodzielnych doświadczeń, wykonywaniu postawionego przez nauczyciela zadania, przedszkolacy zdobywają najwięcej wiadomości i umiejętności, szybciej przyswajają nową wiedzę, a to wszystko osiągają w czasie zabawy - podstawowej formy aktywności dziecka. W naszym przedszkolu staramy się łączyć aktywność dzieci z przeżywaniem i działaniem, dzięki czemu wiedza i umiejętności przedszkolaków są zrozumiałe i trwałe.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz jako jedyne przedszkole w Sieradzu nowatorski program rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się”, który oparty jest na pedagogice Lwa Wygotskiego. Poza tym w swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy najczęściej:

 • Metodę pedagogiki zabawy – KLANZA – metoda twórczej ekspresji i swobodnej zabawy;
 • Metodę ruchu rozwijającego, terapii i wspomagania rozwoju Weroniki Sherborne;
 • Metodę gimnastyki twórczej Labana – metoda improwizacji ruchowej poprzez odkrywanie, naśladowanie, mimikę i pantomimę;
 • Metodę K. Orffa, Kniessów – metoda rozwoju ruchowego w korelacji z rytmem, muzyką i słowem;
 • Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona - gimnastyka mózgu jest efektywna w nauce, w sporcie, w muzyce, sztuce;
 • Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss;
 • Dziecięcą matematykę E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
 • Edukację przez Ruch wg systemu D. Dziamskiej;
 • Odimienną naukę czytania wg I. Majchrzak;
 • Naturalną metodę nauki czytania;
 • Metodę projektów;
 • Bajkoterapię;
 • Relaksację;
 • Dramę;
 • Burzę mózgów;
 • Ćwiczenia rytmiczne.