Koncepcja pracy

Odsłony: 217

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5

IM. MISIA USZATKA W SIERADZU

·      Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych 
w aktach prawnych: ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

·      Statucie Przedszkola nr 5 w Sieradzu,

·      Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu zlokalizowane jest przy ulicy Jana Pawła II 41w Sieradzu.

Przedszkole dysponuje nowoczesną i bogatą bazą dydaktyczną: przestronnymi jasnymi  salami  dydaktycznymi, w tym salą komputerową z dostępem do Internetu i tablicą interaktywną oraz  biblioteką dla dzieci. Sale wyposażone są w meble dostosowane  do potrzeb rozwojowych dzieci, różnorodne zabawki, pomoce dydaktyczne i bezpieczny sprzęt do zajęć sportowych.

 

Wokół budynku znajduje się ogród przedszkolny, w którym rosną stare lipy dające latem dużo przyjemnego chłodu. Jest ogrodzony, przestrzenny, z piaskownicami, dwoma altanami, ławeczkami, z dużą ilością trawy i bezpiecznym sprzętem przeznaczonym do zabaw ruchowych dzieci. W ogrodzie są wydzielone rabatki ziołowe i kwiatowe . Ogród powstał przy udziale środków pieniężnych z WFOŚ i GW w Łodzi  i przystosowany jest do różnorodnej aktywności dziecięcej. Jest miejscem spotkań integracyjnych: jak festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe.

Zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne jest dobrze rozbudowane i nowocześnie wyposażone oraz działa zgodnie z zasadami HACCP . Przedszkole jest czyste i estetyczne, a posiłki są smaczne i przygotowywane z należytą starannością.
 
II. WIZJA PRZEDSZKOLA

1.  Stwarzamy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające rozwój i wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.

2.  Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.  Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z niepowodzeniami.

4.  Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, stosując odpowiednio dobrane metody i formy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.

5.    Pobudzamy rozwój i inwencję twórczą dzieci poprzez możliwość samorealizacji
i aktywnego odkrywania swoich możliwości oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

6.    Rozwijamy u dzieci świadomość w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej, promujemy zdrowy styl życia.

7.    Ściśle współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola, dbamy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.

8.    Wzbogacamy bazę lokalową w nowe sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

9.    Posiadamy wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.

10. Promujemy placówkę w środowisku lokalnym.

III. MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1.     Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

2.     Zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

3.     Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

4.  Rozwija kompetencje społeczne, kształtuje postawy moralne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

5.     Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.

6.     Zapewnia optymalne warunki dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych oraz rozwijania  zainteresowań i uzdolnień. Proces edukacyjny ukierunkowany jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

7.     Pełni wobec rodziców  funkcje doradczą i wspierającą  działania wychowawcze.

8.     Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

9.         Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

Dziecko w naszym przedszkolu:

J  czuje się bezpiecznie

J  uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów

J  poznaje swoje prawa i obowiązki

J  znajduje możliwość indywidualnego rozwoju

J  rozwija aktywność twórczą

J  zdobywa wiedzę i umiejętności, poznaje świat wszystkimi zmysłami

J  staje się wrażliwe i przyjaźnie nastawione do świata

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu:

To zespół ludzi twórczych, ambitnych, wrażliwych na potrzeby dziecka dla których praca jest powołaniem. Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne ukierunkowane na pracę z małymi dziećmi. W naszym gronie są specjaliści z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Nauczycielki doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi i monitorują efektywność własnej pracy. Potrafią rozbudzać w dzieciach zainteresowanie otaczającym ich światem, pobudzać do twórczego myślenia i aktywnego działania uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje każdego dziecka.


Pracownicy administracji i obsługi w naszym przedszkolu:

ü  aktywnie włączają się w życie placówki zgodnie z regulaminem pracy, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dbając o dobro i mienie przedszkola

ü  dbają, aby w przedszkolu było czysto i bezpiecznie

ü  wspierają nauczycieli w pracy z dziećmi, w sposób miły i kulturalny odnoszą się do dzieci i rodziców

ü  w kuchni przedszkolnej przygotowują zdrowe posiłki zgodnie z normami żywieniowymi oraz odpowiedzialne są za utrzymywanie kuchni i urządzeń i naczyń kuchennych w należytej czystości

ü  pracownicy księgowości i obsługi płacowej na bieżąco zdobywają informacje o zmianach zachodzących w oświacie, przepisach prawa oświatowego, czy prawa pracy

Rodzice  w naszym przedszkolu:

ü  aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola

ü  wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola

ü  współpracują z nauczycielami

ü  otrzymują rzetelną i obiektywną informacje o postępach i niepowodzeniach dziecka

ü  otrzymują pomoc specjalistów

Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami w środowisku lokalnym, włączając się w różnorodne inicjatywy, uwzględniając jego oczekiwania i możliwości.

ü  Poradnią psychologiczno – pedagogiczną – korzystanie z porad specjalistów

ü  Przedszkolami i szkołami podstawowymi w naszym mieście – udział w konkursach, udział w lekcjach szkolnym, koncertach muzycznych

ü  Szkoła muzyczną I stopnia – udział w koncertach , koncerty na terenie przedszkola

ü  Biblioteką miejską,  powiatową i pedagogiczną – korzystanie z zasobów bibliotecznych, uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych

ü  Strażą pożarną, strażą miejską, policją – spotkania o charakterze edukacyjnym

ü  Sieradzkim Centrum Kultury – udział w przeglądach przedszkolnych

ü  Lokalnymi mediami – promocja placówki

ü  MOSiR-em – uczestniczenie w olimpiadach przedszkolaków

Współpracujemy z instytucjami z poza regionu:

ü  Przedszkolem Miejskim nr 12 w Łodzi

ü  Ośrodkiem  Harcerskim w Załęczu Wielkim.

Przedszkole włącza się w różnorodne akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego: zbiórka makulatury, zbiórka baterii, akcje ,,Sprzątanie Świata”.

 

 

Organizacja i  zarządzanie przedszkolem:

Praca naszego przedszkola organizowana jest zgodnie z arkuszem organizacyjnym, statutem przedszkola,  wewnętrznymi procedurami i regulaminami.
W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe nauczycieli, które wspierają działania dyrektora w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego i nowatorski program rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się” opartego na pedagogice Lwa Wygotskiego. Program zakłada, że w procesie edukacji najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Pozwala na rozwijanie osobowości dziecka, jego aktywności i ekspresji intelektualnej. Program „Klucz do uczenia się” składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły obejmują dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata. Poziom Gąsiennice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności (3-4 latki), poziom Motyle przeznaczony dla dzieci starszych (5-6 latki). W naszym przedszkolu wykorzystujemy następujące moduły: literacki, ruch ekspresyjny, gry rozwijające, od bazgrania do pisania, matematyka sensoryczna, Ja, Ty i świat. Dodatkowo realizujemy autorskie  programy wspomagające : programy adaptacyjne.

W swojej pracy nauczycielki proponują dzieciom zajęcia z zastosowaniem ciekawych metod i form pracy, takich jak:

ü pedagogika zabawy – Klanza

ü ruch rozwijający Weroniki Sherborne

ü dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

ü kinezjologia edukacyjna Dennisona

ü twórcze metody gimnastyki ekspresyjnej R. Labana,

ü ruchowej ekspresji twórczej Carla Orffa

ü odimienna nauka czytania wg Majchrzak

ü metoda projektów

ü edukacja przez ruch wg systemu  D. Dziamskiej

ü bajkoterapia

ü relaksacja

ü „filozofowanie”  z dziećmi

W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dotowane przez organ prowadzący: rytmika, religia.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu :

J jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole

J jest samodzielny, gotowy do podejmowania różnorodnych aktywności

J jest ciekawy świata, zainteresowany nauką i literaturą

J jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych, chętnie współpracuje z   innymi i respektuje ich prawa

J jest przyjazny przyrodzie, rozumie potrzebę szanowania  środowiska naturalnego

J jest sprawny fizycznie i akceptuje zdrowy styl życia

J ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

J nie obawia się występować publicznie, reprezentować przedszkole, chwalić się swoimi sukcesami

 

IV. KIERUNKI  DZIAŁANIA

1. Realizacja działań wychowawczych w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań wychowanków.

2. Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej w różnych obszarach działalności.Pomoc w rozwoju talentów.

3. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

4. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

5. Poszukiwanie efektywnych form współpracy z rodzicami oraz lokalnym środowiskiem.

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

 

 

V. WSKAŻNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI

           
1.Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o środki dydaktyczne sprzyjające różnorodnej aktywizacji dzieci.

2. Wzbogacanie oferty  edukacyjnej o kola zainteresowań wynikające z rozpoznanych  potrzeb dzieci.

3. Prowadzenie terapii pedagogicznej z dziećmi wymagającymi zajęć korekcyjno –kompensacyjnych.

4. Wzrost efektywności pracy nauczycieli – dobra współpraca w zespole.

5. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z rodzicami.

6. Pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku, kreowany poprzez realizowanie różnorodnych inicjatyw zmierzających do wypromowania placówki.

 

VI. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA

Rok szkolny 2018/2019

 Zadanie :

Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju osobowości dziecka z równoczesnym wdrażaniem go do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 Cele:

1.  Rozwijanie kompetencji poznawczych, komunikatywnych i samorealizacji w sferze najbliższego rozwoju dziecka poprzez wdrożenie innowacji „Klucz do uczenia się – Program literacki”.

2.  Poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

3.  Organizacja zabaw kierowanych i pracy, pozwalająca na odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań  poprzez realizację innowacji „Rozwijamy zainteresowania , zdolności i talenty w Krainie Misia Uszatka”.

4.  Włączenie się w ogólnopolskie obchody  z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości-wychowanie małego patrioty

Działania :

1. Kontynuowanie innowacji „Klucz do uczenia się – Program literacki” zgodnie z opracowaną procedura.

2 .Kontynuowanie innowacji „Rozwijamy zainteresowania , zdolności i talenty w Krainie Misia Uszatka”.

3. Przygotowanie uroczystej  akademii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

4.Realizacja Programu edukacji ekologicznej pod nazwą „ Mały, duży, przyrodzie służy”.

 

Rok szkolny 2019/2010

Zadanie:

Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych, dostarczenie bogatych przeżyć w kontaktach z literaturą.

Cele:

1.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic między dobrem a złem.

2.  Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych.

DZIAŁANIA:

1.    Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących form pracy jako inspiracji do podejmowania czynności twórczych.

2.  Bezpośrednie obcowanie z literaturą: teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do Teatru, akcja Cała Polska czyta dzieciom.

3.  Udział dzieci w konkursach recytatorskich, teatralnych, plastycznych, festiwalach.

4.  Organizacja uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną i nauczycielami.

5.  Organizowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości uniwersalnych:
a) ukazanie przykładów z literatury dziecięcej i filmu,
b) dostarczanie wzorów właściwego zachowania się.

 

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy:

1.      Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

2.      Koncepcja  jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3.      Koncepcje zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4.      Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

5.      Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

6. Nauczyciele przedstawiają sprawozdanie  z realizacji Koncepcji na radach  pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

7.   Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia Radzie pedagogicznej po każdym półroczu.

 

Ewaluacja


Ewaluacja Koncepcji Pracy Przedszkola odbywać się będzie dwa razy  w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na zasadzie określenia słabych i mocnych stron.