Programy, innowacje

Odsłony: 113

W roku szkolnym 2017/2018 pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”, którego autorkami są: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek. Program ten przeznaczony jest dla placówek wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli różnego typu.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 ., poz. 356).

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym do opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej. Cele programu wskazują nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
Program skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy i organizacji zajęć.

Psychologiczne podstawy programu stanowią konstruktywistyczne teorie uczenia się. Odnosząc się w programie do założeń edukacji konstruktywistycznej, Autorki wskazują ważne zadania nauczyciela: organizuje on sytuacje edukacyjne, w trakcie których dziecko ma możliwość działać poznawczo oraz w trakcie których wzmacniana jest jego naturalna ciekawość. Program jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju (odniesienie do koncepcji Lwa Wygotskiego). W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest przyrost wiedzy i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

Program obejmuje trzy przedziały wiekowe: 3–4-latki, 4–5-latki i 5–6-latki. Taki podział pozwala nauczycielowi w sposób elastyczny dostosowywać treści do dzieci młodszych i starszych w grupie wiekowej, którą prowadzi. W każdym przedziale wiekowym uwzględniony został podział na trzy etapy opanowania przez dzieci wiedzy i umiejętności. Praca z programem umożliwia nauczycielowi refleksyjne podejście do procesu wychowania, podejmowania takich działań, które biorą pod uwagę indywidualny profil rozwojowy oraz specyfikę rozwojową dzieci w wieku 3–6 lat. Program ten ułatwia również realizację własnych pasji nauczyciela i zainteresowań dzieci. Harmonizuje wiedzę, umiejętności i wartości wychowawcze w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym.

Program „Kocham przedszkole” umożliwia realizację treści i umiejętności opisanych w aktualnej podstawie programowej. Jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym oraz uwzględnia aktualny stan wiedzy psychologicznej i metodycznej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Realizacja programu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwoli na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej.