Programy, innowacje

Odsłony: 55

Od kilku lat w naszym przedszkolu realizowany jest innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się”.
Jest to program rozwoju poznawczego oparty na pedagogice rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Jego teoria zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dziecko odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinno we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności.

Są to: umiejętność samoregulacji, umiejętności poznawcze, umiejętności komunikatywne.

Umiejętność samoregulacji – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań: ruchu lub bezruchu ciała, skupienia uwagi, określenia zachowań, koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców, określenie ograniczeń własnego ciała, panowanie nad własnym zachowaniem. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”: uczy się wtedy, kiedy nauczyciel tego wymaga, uczy się tego, co powiedział nauczyciel, plan nauczyciela staje się jego planem, jest ciekawe, jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka, chce się uczyć dla własnej przyjemności, jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.
Umiejętności poznawcze – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: matematyczno-logiczną, ruchową, językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, intrapersonalną (refleksyjną), interpersonalną, przyrodniczą.
Umiejętności komunikatywne – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia rozumianym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.
Program „Klucz do uczenia się” to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.