RODO

Odsłony: 138

PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYCZNY
,,OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
PRZEDSZKOLA NR 5 IM. MISIA USZATKA W SIERADZU

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

Program został opracowany w oparciu o:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. nr 4, poz. 17)
3. Statut Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 
Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały.
Program wychowawczy Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.
Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:
- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
- bezpieczeństwa,
- poczucia własnej godności.
 
Charakterystyka programu
Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 
Zadania przedszkola:
1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.
2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
3. Systematycznie prowadzić zajęcia profilaktyczno- edukacyjne uczące dzieci, jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.
4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią
dzieci dotknięte przemocą
5. Współdziałać z rodzicami,  wykorzystując skuteczne środki komunikacji
interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów.
6. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania
wychowawcze własne, rodziny i środowiska.
7. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność,
poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji
międzyludzkiej
8. Stosować system wzmocnienia pozytywnych zachowań dzieci.
9. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.
 
Obowiązki nauczycieli.:
1. Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych.
2. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców
wobec przedszkola.
3. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i
psychiczne.
4. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami : dobra, prawdy,
piękna, miłości.
5. Stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.
6. Eliminować zachowania niepożądane.
7. Ściśle współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych.
8. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.
 
Zadania do realizacji, założenia programu.
Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Cele strategiczne realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin z życia przedszkolnego:
· samoobsługa
· zabawy samorzutne,
· zajęcia i zabawy zorganizowane,
· spożywanie posiłków,
· spacery , wycieczki, zabawy na powietrzu.
 

 
Cel główny
Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o
wzmocnienia pozytywne
Program wychowawczy oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych.
1. Nagrody społeczne: ( różne emblematy – minki, serduszka )
2. Nagrody rzeczowe, ustalone wspólnie z rodzicami ( np. książeczki do kolorowania, jajko niespodzianka, zabawa ulubioną zabawką),
3. Dyplomy, medale.
 
Zasady budowania systemu motywacji:
 
· nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
· łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,
· stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
· przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
· unikać nadmiaru nagród,
· nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie efekt,
· w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka,
· konsultować nagrody z rodzicami,
· zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.
 
Sposoby pomocy dziecku w sytuacjach trudnych:
1. ograniczyć zbędne wypowiedzi / np. bo ty zawsze, bo ty nigdy/,
2. kierować polecenia do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – kierować do niego takie samo polecenie,
3. wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy,
4. nie zmieniać intonacji głosu,
5. nie krzyczeć,
6. stosować podpowiedzi werbalne i manualne.
Program przewiduje stosowanie kar w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad    w Kodeksie Przedszkolaka:
1. kara naturalna- zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
2. odmówienie dzieciom przyjemności,
3. czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
4. „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.
Zbiór norm i zasad obowiązujących w przedszkolu

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:
1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
2. Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
3. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
4. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie.
5. Po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
6. Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
 
Reguły zachowań w łazience
Mycie rąk:
1. Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.
2. Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
3. Trę namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.
4. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
5. Zakręcam kran.
6. Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zmoczyć posadzki.
7. Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.
8. Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik, w przypadku użycia ręcznika papierowego wyrzucam go do kosza.
9. Odwijam rękawy.
Pielęgnacja zębów:
1. Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
2. 2 -, 3- krotnie płuczemy usta.
3. Na szczotkę wyciskamy pastę.
4. Myjemy zęby okrężnymi ruchami.
5. Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
6. Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
7. Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
8. Kubek ze szczotką wkładamy do woreczka.
Higiena potrzeb fizjologicznych:
1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
2. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
 
Reguły zachowań w szatni:
1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.
2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na dwór.
3. Po powrocie ze spaceru , przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
4. Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży.
5. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoja półkę.
6. Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.
Zasady zachowania się w sali:
1. Nie biegaj po sali.
2. Dziel się wszystkim.
3. Mów umiarkowanym głosem.
4. Graj uczciwie.
5. Nie bij innych.
6. Sprzątaj po sobie.
7. Używaj słów: proszę , przepraszam, dziękuję
 
Postaraj się nie mówić głośno:
- gdy inni cicho pracują,
- gdy inni się bawią,
- gdy czytamy i słuchamy,
- gdy inni są zmęczeni,
- gdy inni odpoczywają.
 
Ewaluacja
1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie pedagogicznej.
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli.
3. Sposoby ewaluacji:
a/ analiza dokumentów
- program wychowawczy,
- księga protokołów rady pedagogicznej / opis przypadku/,
- plany miesięczne poszczególnych grup,
- arkusze obserwacji, dzienniki,
- analiza sytuacji wychowawczej,
b/ ankiety dla rodziców i nauczycieli.