Regulamin

Odsłony: 218

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 


 

SIERADZANKI”

 


 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „SIERADZANKI” W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Sieradz / powiat sieradzki / województwo łódzkie

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka ul. Jana Pawła II 41, 98 – 200 Sieradz

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

 6. Cele Stowarzyszenia to:

 

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno-oświatowej oraz nowoczesnej edukacji medialnej

 2. Rozwijanie technik informatycznych i wykorzystanie zasobów medialnych w pracy z dziećmi

 3. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych

 4. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia

 5. Unowocześnianie, wyposażanie sal oraz rozwój bazy dydaktycznej placówek kulturalno-oświatowych

 6. Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci
  i młodzieży

 7. Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo-wychowawczych województwa łódzkiego

 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 9. Działalność na rzecz edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkolnictwa, oświaty i wychowania nauki

 10. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 11. Udzielanie pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży.

 12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 13. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki
  i krajoznawstwa

 14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia

 15. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

 

 

Inne działania sprzyjające rozwojowi celów Stowarzyszenia:

 

 

 

 1. Tworzenie warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju

 2. Integracja środowiska lokalnego w trakcie realizacji celów zawartych w regulaminie

 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 4. Prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym

 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 6. Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych

 

 

 

 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 3. Promocja i organizacja wolontariatu

 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

 5. Działalność samopomocowa, szkoleniowa i doradcza, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów edukacyjnych, artystycznych, wystaw oraz innych imprez dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, nauczycieli w tym członków Stowarzyszenia

 2. Wyposażenie pomieszczeń placówek oświatowych w środki trwałe

 3. Działalność edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną, a w tym:

 

 1. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

 2. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, a w tym
  z niepełnosprawnymi,

 3. warsztaty psychologiczne, zajęcia integracyjne, obozy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci z rodzin
  o niskim statusie materialnym, w tym dla niepełnosprawnych

 

 1. Opracowywanie i przeprowadzanie innowacyjnych programów, przedsięwzięć, w formie:

 

 1. szkoleń, treningów, grup terapeutycznych, warsztatów psychologicznych, zajęć integracyjnych, obozów profilaktycznych, szkół letnich itp.

 2. pomocy psychologicznej, zawodowej, promocyjno - edukacyjnej

 3. tworzenie własnych inicjatyw i promocja inicjatyw innych osób

 4. e - learningu i promocji społeczeństwa informacyjnego

 5. organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, imprez, seminariów naukowych i odczytów

 6. tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną

 7. szkolenia wyjazdowe, warsztaty, seminaria dla nauczycieli

 8. nawiązywanie współpracy z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami państwowymi, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi, organizacjami dobroczynnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują działania wspierające działalność Stowarzyszenia

 

 1. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia

 2. Pomoc społeczną i pracę środowiskową, a w tym:

 

 1. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw w lokalnym środowisku społecznym na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych

 2. Tworzenie bazy – zaplecza na rzecz zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także nauczycieli

 

 1. Wspieranie grup nieformalnych na rzecz realizacji zainteresowań dzieci i młodzieży

 2. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań

 3. Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi
  w celu realizacji zadań Stowarzyszenia

 4. Działalność w zakresie przepływu informacji i poradnictwa obywatelskiego

 5. Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa

 6. Działalność informacyjno – konsultacyjną:

 7. Organizowanie spotkań, wykładów, sesji naukowych, konsultacja i doradztwo

 8. Publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych

 9. Organizowanie akcji, imprez, zawodów popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu

 10. Podejmowanie akcji mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz promocję zdrowia

 11. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury

 12. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji

 13. Wspieranie i realizowanie prac i projektów badawczo- naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia

 14. Prowadzenie akcji humanitarnych, udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym.

 15. Prowadzenie akcji i działań na rzecz praw zwierząt i ochrony środowiska

 16. Organizowania cyklu spotkań dla seniorów w celu podnoszenia ich wiedzy zdrowotnej, kulturalnej, prawnej oraz podniesienia poziomu sprawności fizycznej. Organizowanie zajęć teatralno – tanecznych dla dzieci i młodzieży w celu zdobycia wiedzy i nowych umiejętności w tym zakresie

 17. Popularyzowania zdrowego trybu życia i wypoczynku na świeżym powietrzu wśród dziewcząt i pań poprzez realizację zajęć sportowych

 18. Organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych oraz turystyczno -krajoznawczych mających na celu kultywowanie tradycji i obyczajów oraz poznawanie kraju wśród dzieci i osób dorosłych w tym członków Stowarzyszenia

 19. Tworzenia instytucjonalnych struktur opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych mających na celu objęcie ich opieką i edukacją

 20. Organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć rekreacyjnych w celu integracji i promocji placówek oświatowych w powiecie sieradzkim

 

 

 

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

 

 

 

10. Członek ma prawo do:

 

 

 

1. Biernego lub czynnego brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 

2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 

3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

 

4. Zgłaszania projektów, pomysłów oraz ich realizację

 


 

11. Członek obowiązany jest do:

 


 

1. Przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia

 

2, Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia

 

3. Przedstawienia projektu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 

4. Lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać norm moralno-etycznych

 

5. Aktywnie przyczyniać się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów m.in. przez podejmowanie zadań służących bezpośrednio realizacji celów Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 

 

1. Dobrowolnego wystąpienie ze Stowarzyszenia

 

2. Skreślenia z listy członków uchwałą w przypadku:

 

a) umyślnego naruszenia postanowień Regulaminu

 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia

 

3. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 

 

 

14. Władzami Stowarzyszenia są:

 

 

 

 1. Zebranie Członków,

 2. Przedstawiciel.

 

 

 

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 

 

 

16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 


 

17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

 

 

 

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

 

 

 

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju

 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela

 3. przyjmowanie i odwoływanie członków

 4. uchwalanie zmian regulaminu

 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki

 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

 

 

 

 

 

19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 Członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

 

 

 

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

 

 

 

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 


a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) przyjmowanie Członków Stowarzyszenia
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
e) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
f) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków
g) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania

 

 

 

22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 

 

 

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

 


 

23. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

 

 

 

 

 

 1. dotacji

 2. darowizn

 3. zbiórek publicznych

 4. spadków, zapisów

 5. dochodów z majątku stowarzyszenia

 

 

 

 

 

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

 

 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo
o Stowarzyszeniach.